Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Spoločnosti Bellusia s.r.o. pri predaji produktov prostredníctvom e-shopu na webovej stránke www.bellusia.sk

 

1. Úvodné ustanovenia

 

1.1.      Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.bellusia.sk (ďalej aj „VOP“), ktorého prevádzkovateľom je ako predávajúci spoločnosť Bellusia s.r.o., so sídlom 930 01 Veľké Blahovo 192, Slovenská republika, IČO: 47 678 500, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 97607/B, DIČ: 2024044000, IČ DPH: SK2024044000, email: bellusia.sk@gmail.com, kontaktná osoba: Ladislav Púchovský, tel. č.: +421-948-268-910 (ďalej aj „predávajúci“) upravujú v súlade s príslušnými právnymi predpismi práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy v článku 11 VOP. Tieto práva sú obsiahnuté aj v tomto poučení.

 

1.2.      Prílohou tohto poučenia je aj zákonom upravený vzor na odstúpenie od zmluvy a toto poučenie obsahuje aj postup pri jeho použití. Predávajúci však bude akceptovať aj akékoľvek iné oznámenie kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, z ktorého je zrejmé, že jeho úmyslom a účelom je odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatváranej na diaľku s predávajúcim. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti podľa právnych predpisov a práva a povinnosti obsiahnuté vo VOP a tomto poučení.

 

1.3.      Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci so spotrebiteľom.

 

1.4.      Spotrebiteľ ako kupujúci je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre svoju osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

 

2. Práva a povinnosti spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy

 

2.1.      Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon“) podľa § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, nesmie však tovar používať alebo nakladať s ním tak, že dôjde k jeho opotrebeniu, spotrebe, zničeniu, poškodeniu a pod. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

 

2.2.      Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je aj prílohou VOP a tohto poučenia a kupujúci môže jeho text použiť skopírovaním do tela správy elektronickej pošty, pričom vypísanie mena a priezviska kupujúceho v mieste označenom ako „podpis“ sa považuje za podpísanie odstúpenia od zmluvy.

 

2.3.      Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

2.4.      Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

 

2.5.      Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v zákone a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

 

2.6.      Dôkazné bremeno o riadnom uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

 

2.7.      Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar od kupujúceho nemôže byť zasielaný na dobierku, ani iným spôsobom vyžadujúcim od predávajúceho povinnosť úhrady pred prevzatím, takýto tovar nebude prevzatý a doručenie bude neúčinné z dôvodov na strane kupujúceho, ktorý poruší svoju povinnosť vrátiť tovar.

 

2.8.      Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a zodpovedá za škodu podľa bodu 2.9.

 

2.9.      Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

3. Povinnosti predávajúceho

 

3.1.      Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; predávajúci však nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

3.2.      Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

3.3.      Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.

 

3.4.      Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 

4. Záverečné ustanovenia

 

4.1.      Ďalšie práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho obsahujú Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu [MV2] www.bellusia.sk (ďalej aj „VOP“), ktorého prevádzkovateľom je ako predávajúci spoločnosť Bellusia s.r.o., so sídlom 930 01 Veľké Blahovo 192, Slovenská republika, IČO: 47 678 500, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 97607/B, DIČ: 2024044000, IČ DPH: SK2024044000, email: bellusia.sk@gmail.com, kontaktná osoba: Ladislav Púchovský, tel. č.: +421-948-268-910.

 

4.2.      Toto poučenie a podmienky sú účinné od 26.2.2021.

 

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - Stiahnuť

 

vlocka_4 vlocka_5 vlocka_6
X
Meno P. Mesto Výhra
Výhercovia 1. kola súťaže budú zverejnení po losovaní dňa 1.11.2022
X

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám návštevníkovi stránky, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame so sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi. Viac o cookies.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.bellusia.sk

Pri nákupe troch produktov získate ZĽAVU 50% na najlacnejší
Doprava ZADARMO pri objednávke nad 50 EUR
Zaujímavé vianočné SÚŤAŽE o atraktívne ceny