Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu spoločnosti Bellusia s.r.o. pri predaji produktov prostredníctvom e-shopu na webovej stránke www.bellusia.sk

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu upravujú práva a povinností pri predaji tovarov spoločnosti Bellusia s.r.o., so sídlom 930 01 Veľké Blahovo 192, Slovenská republika, IČO: 47 678 500, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 97607/B, DIČ: 2024044000, IČ DPH: SK2024044000, email: bellusia.sk@gmail.com, kontaktná osoba: Ladislav Púchovský, tel. č.: +421-948-221-717.

 

Označením vymedzeného poľa na webovej sídle obsahujúceho odkaz na Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu, resp. Obchodné a reklamačné podmienky (ďalej len „VOP“) a potvrdením objednávky vyslovuje kupujúci súhlas s VOP, ktoré sa ich akceptáciou stávajú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Tieto VOP obsahujú aj reklamačný poriadok a ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy založené kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim (ak nie sú upravené týmito VOP) aj zákonom č. 40/1964 Z.z. Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodným zákonníkom v platnom znení.

 

1. Vymedzenie pojmov

1.1.      Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ/predávajúci so spotrebiteľom.

1.2.      Objednávka je úkon kupujúceho smerujúci k naplneniu jeho vôle uzavrieť s predávajúcim kúpnu zmluvu.

1.3.      Dodávateľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.4.      Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre svoju osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

1.5.      Kupujúci - podnikateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky za účelom svojho podnikania a ich ďalšieho predaja či obchodovania s nimi.

1.6.      Doručovateľ – je subjekt uvedený na stránke www.bellusia.sk, ktorého si kupujúci môže zvoliť na dodanie objednaného tovaru, pričom sa jedná o subjekt, ktorého predmetom činností je poskytovanie poštových, kuriérskych, prepravných, skladovacích a doplnkových služieb.

1.7.      Predávajúci je spoločnosť Bellusia s.r.o., so sídlom 930 01 Veľké Blahovo 192, Slovenská republika, IČO: 47 678 500, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 97607/B, DIČ: 2024044000, IČ DPH: SK2024044000.

2. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1.      Kupujúci vyplnením objednávkového formulára objednáva u predávajúceho ním vybraný tovar. Pred objednaním tovaru a/alebo i počas procesu objednávky sa môže kupujúci registrovať sa za účelom zjednodušenia komunikácie v budúcnosti ako aj za účelom doručovania marketingových informácií. Pre účely identifikácie kupujúceho ako zmluvnej strany musí kupujúci v objednávkovom formulári vždy uviesť svoje meno a priezvisko, dodaciu/fakturačnú adresu, telefonický a e-mailový kontakt.

2.2.      Registrácia nie je podmienkou objednania produktu a kupujúci si môže objednať tovar aj bez registrácie. Ak má záujem o registráciu a vyplní požadované údaje v osobitnom registračnom formulári, na ním určenú e-mailovú adresu bude zaslaný potvrdzovací e-mail a link. Po jeho odkliknutí/potvrdení sa registrácia stáva platnou. Kupujúci je povinný chrániť si prístupové údaje, pokiaľ sa registroval. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek zrušiť registráciu. Predávajúci je oprávnený zrušiť registráciu kupujúceho v prípade, že má vedomosť, že registrácia na určitú osobu nebola zriadená danou osobou, kupujúci porušuje tieto VOP, kupujúci koná spôsobom, ktorým spôsobuje a/alebo môže spôsobiť predávajúcemu škodu. Registrácia zaniká taktiež v prípade ukončenia poskytovania predaja prostredníctvom e-shopu, zánikom predávajúceho, úmrtím kupujúceho.

2.3.      Kupujúci si vyberie produkt, ktorého hlavné vlastnosti, popis výrobku, cena a prípadne ďalšia špecifikácia sú uvedené v rámci internetovej stránky www.bellusia.sk pri konkrétnom produkte, na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.bellusia.sk, vyplní objednávkový formulár s údajmi uvedenými vyššie, zvolí si druh a počet produktov (prípadne spresní parametre produktu, pokiaľ sú ponúkané rôzne vyhotovenia produktu) a vyberie ponúkaný spôsob platby (napr. platobná karta, gopay, platba vopred  na účet, dobierka, v hotovosti pri osobnom prevzatí) a spôsob doručenia ako aj subjekt, ktorý bude doručovať a tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“,

2.4.      Potvrdením (odklinutím) tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ zároveň kupujúci potvrdzuje, že má záujem uzavrieť kúpnu zmluvu, prevziať tovar a zaplatiť kúpnu cenu. Zároveň potvrdzuje, že dovŕšil vek 18 rokov a že je plne spôsobilý na právne úkony. Údaje uvádzané kupujúcim sú považované za správne a kupujúci je povinný si ich aktualizovať po každej zmene, predávajúci nezodpovedá za nesprávne, nepravdivé a neúplné údaje uvádzané kupujúcim. Ak sú nedostatky v kupujúcim poskytnutých údajoch sú v takom rozsahu, že nie je možné doručiť objednaný tovar kupujúcemu, predávajúci nezodpovedá za nedodanie tovaru.

2.5.      Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.bellusia.sk sú záväzné. Predávajúci nenesie zodpovednosť za výber produktu zo strany Kupujúceho, ktorý dobrovoľne, slobodne, po zrelom uvážení vybral požadovaný produkt a objednal si ho. Pri odoslaní objednávky kupujúci potvrdzuje aktívnym potvrdením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“, že sa oboznámil a súhlasí s týmito VOP a súčasne súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, ako aj pre marketingovú komunikáciu zo strany predávajúceho, najmä, avšak nie výlučne pre účely zasielania reklamných a propagačných informácií o nových produktoch a akciách. Bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov sú uvedené ďalej v týchto podmienkach. Bez potvrdenia akceptácie VOP nie je objednávka platná a účinná. 

2.6.      Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na  internetovej stránke www.bellusia.sk, prijatím tohto návrhu je odoslanie objednávky kupujúcim. Predávajúci následne toto prijatie bezodkladne po jeho doručení potvrdí na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú sám uvedie do formulára, sa zmluva považuje za uzavretú. Komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim bude nimi uskutočňovaná vo forme e-mailových správ. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú a uvedenú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) formou uvedenou v potvrdení objednávky podľa výberu kupujúceho jedným zo spôsobov uvedených v týchto VOP.

2.7.      Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu EUR a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, ďalej z dôvodu technickej chyby, zlyhania ľudského faktora/ systému, v prípade napadnutia stránky protiprávnym konaním zo strany neoprávnenej osoby, či z dôvodu inej neoprávnenej zmeny stránky zo strany neoprávnenej osoby.

2.8.      Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar spôsobom a v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru. Predávajúci alebo ním poverená osoba má právo odmietnuť odovzdanie tovaru kupujúcemu, ak súčasne nedôjde k zaplateniu kúpnej ceny.

2.9.      Postupnosť jednotlivých krokov vedúcich k uzavretiu kúpnej zmluvy podľa týchto VOP má kupujúci vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky skontrolovať, prípadne ich spätne opraviť, upraviť alebo objednávku ako celok zrušiť. Potvrdená objednávka bude uložená u predávajúceho a súčasne bude odoslaná i na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim.

2.10.    Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

2.11.    Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru (daňový doklad), dodací list, vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy a pokiaľ je to obvyklé pri konkrétnom tovare, tak i poučenie o spôsobe nakladania s tovarom, spôsobe skladovania, používania a pod. Doklady vzťahujúce sa k tovaru, vrátane faktúry, dodacieho listu, vzorového formuláru na odstúpenie od zmluvy a iných dokladov môže predávajúci doručiť kupujúcemu aj elektronickou formou na adresu elektronickej pošty uvedenej kupujúcim v objednávke. Uvedenie podstatných informácií o produkte môže byť realizované aj odkazom na príslušnú internetovú stránku, kde sú uvedené skutočnosti týkajúce sa konkrétneho produktu. V prípade straty napr. návodu môže kupujúci požiadať predávajúceho o jeho zaslanie na e-mailovú adresu, prípadne o zaslanie adresy internetovej stránky, kde je možné návod nájsť.

2.12.    Kupujúci môže zrušiť objednávku e-mailom, alebo telefonicky. Zrušiť objednávku môže najneskôr do 24 hodín od potvrdenia objednávky. Zrušenie objednávky je potrebné realizovať písomnou žiadosťou na adresu uvedenú ako komunikačná adresa v úvode týchto VOP.

2.12.    Predávajúci nezodpovedá za technické/počítačové vybavenie kupujúceho a/alebo internetové pripojenie, ktoré neumožňuje kupujúcemu realizovať objednávky.

2.13.    Kupujúci používaním webovej stránky predávajúceho zároveň potvrdzuje, že súhlasí so spracúvaním údajov získavaných pri návšteve stránky internetového obchodu predávajúceho. Z prístupu kupujúceho na stránku predávajúceho sa môžu spracúvať cookies a využívať za účelom poskytovania kupujúcemu zaujímavých a relevantných ponúk. Práva k webovej stránke prináležia predávajúcemu.

3. Ceny

3.1.      Ak nie je výslovne uvedené inak, ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 % a všetkých ostatných daní. V prípade zmeny sadzby DPH bude účtovaná platná sadzba DPH v čase vystavenia daňového dokladu. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

3.2.      Všetky predajné akcie a ich ceny platia do vypredania zásob alebo do termínu uvedeného pri konkrétnej akcii, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3.3.      Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, prípadne všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

4. Dodacie podmienky

4.1.      Tovar, ktorý je v internom sklade predávajúceho, je na adresu oznámenú kupujúcim expedovaný spravidla najneskôr do 1-2 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Tovar, ktorý nie je na sklade predávajúceho, je vždy označený slovným spojením „NIE JE SKLADOM“ a jeho dostupnosť a termín dodania je potrebné overiť u predávajúceho. Predávajúci oznámi kupujúcemu nový termín dodania, pokiaľ nie je možné dodať tovar do 1-2 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

4.2.      Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v dohodnutej lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote.

4.3.      Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Objednaný tovar je doručovaný spravidla v pracovných dňoch, nedoručuje sa v čase štátnych sviatkov.

4.4.      Tovar je zasielaný prostredníctvom poštového doručovateľa/kuriéra uvedeného na stránke www.bellusia.sk. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a je povinný umožniť doručenie tovaru najmä tým, že bude mať na adrese, ktorú uviedol pri objednávke a/alebo pri registrácii riadne uvedené svoje osobné údaje významné pre doručenie zásielky a v čase doručovania sa bude nachádzať na adrese doručovania.

4.5.      Ak sa v čase dodania kupujúci nenachádza na adrese dodania, ktorú uviedol, doručovateľ mu zanechá odkaz na mieste určenom na doručovanie pošty. Ak kupujúci nebude kontaktovať doručovateľa a/alebo predávajúceho a nedohodnú si nový termín dodania platí, že povinnosť dodať tovar kupujúcemu bola splnená okamihom prvého pokusu o doručenie tovaru. Kupujúci v takomto prípade znáša škodu, ktorá vznikne predávajúcemu, znáša náklady márneho doručovania a náklady súvisiace s vrátením tovaru predávajúcemu. Ak si kupujúci trikrát objedná tovar a tento tovar nebude možné kupujúcemu doručiť platí, že predávajúci nie je povinný doručovať kupujúcemu ďalšie objednávky až do momentu, kým si kupujúci vysporiada všetky náklady a škodu, ktorá vznikla predávajúcemu v súvislosti s márnym doručením predchádzajúcich objednávok.

4.6.      Výška poštovného a balného je uvedená pri konkrétnom doručovateľovi/kuriérovi a potvrdená kupujúcim v rámci objednávky.

5. Platobné podmienky

5.1.      Kúpnu cenu kupujúci zaplatí predávajúcemu formou ponúkanou v rámci procesu objednávania v internetovom obchodne (e-shope) predávajúceho.

6. Záruka, záručný list

6.1.      Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a ak nie je ďalej uvedené inak, aj za vady a nedostatky tovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, 24 mesiacov. Predávajúci neposkytuje záruku v záručnej dobe pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom.

6.2.      Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru v prípade, že:

 1. vadu tovaru spôsobil spotrebiteľ sám svojou činnosťou alebo nečinnosťou, opomenutím činnosti alebo konaním tretej osoby, ktorá nakladala s tovarom po prevzatí kupujúcim,
 2. vadu tovaru spôsobil spotrebiteľ sám nesprávnym skladovaním tovaru, umiestnením do prostredia, ktoré pre teplotu vyššiu ako 30° C a/alebo nižšiu ako 0° Celzia nie je vhodné na skladovanie tovaru a môže spôsobiť poškodenie, znehodnotenie alebo zničenie tovaru,
 3. spotrebiteľ mal vedomosť pred prevzatím tovaru o vade tovaru a/alebo bol na túto skutočnosť výslovne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 4. vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku používania tovaru, spôsobeného bežným nakladaním s tovarom alebo nesprávnym nakladaním s tovarom,
 5. vady boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,

6.3.      Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj:

 1. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 2. uplynutím záručnej doby tovaru,
 3. neodborným, neobvyklým, neprimeraným a nešetrným zaobchádzaním s tovarom alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim alebo v dôsledku nedbanlivosti či úmyslu zo strany kupujúceho.

7. Zhoda s kúpnou zmluvou

7.1.      Predávaná vec musí mať dohodnutú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť, vyhotovenie a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

7.2.      Ak je potrebné, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, predávajúci je povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe.

7.3.      Zobrazenie tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, môže byť len ilustračné.

7.4.      Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného zobrazovacieho zariadenia. 

8. Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

8.1.      Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), vo výške skutočných nákladov, v prípade neúspešného doručenia objednávky a to v prípade, že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar na určenom mieste neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť prevziať objednaný tovar.

8.2.      Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

9. Prevzatie tovaru

9.1.      Kupujúci je povinný prevziať si objednaný tovar, v opačnom prípade poruší záväzok z uzavretej kúpnej zmluvy. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný preveriť neporušenosť obalu a zistiť, či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis/protokol o poškodení so zástupcom doručovateľa a vyhotoviť fotodokumentáciu poškodenia. Na základe takto vyhotoveného zápisu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou a následne si uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, nároky z reklamovaných vád mu budú priznané len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

9.2.      Ak je zásielka porušená, kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou protokol a vhodnými dôkazmi (fotodokumentáciou) zabezpečí dôkazy.

10. Reklamácia a jej uplatnenie

10.1.    Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Podrobnosti o reklamácií stanovujú tieto obchodné podmienky.

10.2.    V prípade uplatnenia reklamácie, spotrebiteľ informuje predávajúceho o uplatnení reklamácie a voľbe spôsobu nápravy prostredníctvom emailu (pre dosiahnutie čo najrýchlejšieho vybavenia reklamácie) a po dohode s predávajúcim zašle tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe na korešpondenčnú adresu predávajúceho uvedenú v úvode týchto VOP.

10.3.    Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady v prípade potvrdenia existencie vady.

10.4.    O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo elektronickou poštou a zároveň mu bude doručený prostredníctvom elektronickej pošty, resp. poštou reklamačný protokol (doklad o vybavení reklamácie). Doklad o vybavení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

10.5.    Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

10.6.    Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.7.    Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04,

 1. alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov);
 2. spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

10.8.    Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.9.    Kupujúci má nasledovné nároky z vád tovaru:

            - ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená; predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť;

            - kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,

            - predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti;

            - ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať; ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.  

11. Odstúpenie od zmluvy

11.1.    Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto VOP je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu cenu za tovar, pokiaľ bola cena vopred uhradená predávajúcemu a to v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

11.2.    Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon“) podľa § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, nesmie však tovar používať alebo nakladať s ním tak, že dôjde k jeho opotrebeniu, spotrebe, zničeniu, poškodeniu a pod. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

11.3.    Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je aj prílohou týchto VOP a kupujúci môže jeho text použiť skopírovaním do tela správy elektronickej pošty, pričom vypísanie mena a priezviska kupujúceho v mieste označenom ako „podpis“ sa považuje za podpísanie odstúpenia od zmluvy.

11.4.    Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

11.5.    Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

11.6.    Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.

11.7.    Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v zákone a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

11.8.    Dôkazné bremeno o riadnom uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

11.9.    Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; predávajúci však nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

11.10.  Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

11.11.  Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

11.12.  Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar od kupujúceho nemôže byť zasielaný na dobierku, ani iným spôsobom vyžadujúcim od predávajúceho povinnosť úhrady pred prevzatím, takýto tovar nebude prevzatý a doručenie bude neúčinné z dôvodov na strane kupujúceho, ktorý poruší svoju povinnosť vrátiť tovar.

11.13.  Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

11.14.  Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

12. Ochrana osobných údajov

12.1.    Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

12.2.    Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Predávajúci má právo požadovať preukázanie tej skutočnosti, že osoba, ktorá tovar objednáva pre právnickú osobu, je oprávnená uskutočňovať v jej mene právne úkony.

12.3.    Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje po prihlásení sa  na internetovej stránke elektronického obchodu v časti „Prihlásenie“; to platí len pre registrovaných zákazníkov.

12.4.    Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov č. 679/2016 (ďalej len „GDPR“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Následne budú OÚ spracúvané pre účely uplatňovania právnych nárokov a to spravidla počas doby 4 rokov.

12.5.    Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v ods. 1 tohto článku, pre účely marketingu a poskytovania ponúk na nové produkty, prebiehajúce akcie, zľavy na produkty a iné propagačné materiály výrobkov predávaných predávajúcim. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a právom Únie.

12.6.    Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

12.7.    Kupujúci ako dotknutá osoba (ďalej aj „DO“) má právo na

 1. prístup k spracúvaným OÚ a získanie potvrdenia o spracúvaných OÚ – právo získať potvrdenie, či sa spracúvajú OÚ, informácie o účeloch, kategóriách OÚ, príjemcoch/ kategóriách príjemcov, ktorým boli/budú OÚ poskytnuté, ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania, kritériá na jej určenie,   právo na opravu, ich vymazanie, obmedzenie, právo namietať, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, každú ďalšiu kópiu za primeraný poplatok. Informácie sa poskytujú elektronicky, pokiaľ DO nepožiada o iný spôsob.
 2. opravu nesprávnych a/alebo neaktuálnych OÚ a doplnenie neúplných OÚ,
 3. právo na vymazanie OÚ za podmienok čl. 17 GDPR
  1. DO má právo dosiahnuť vymazanie spracúvaných OÚ a prevádzkovateľ jej vyhovie, ak už OÚ nie sú potrebné na účel(y), na ktorý(é) boli získané, dotknutá osoba odvolá svoj súhlas a nie je iný právny základ na spracúvanie, DO namieta spracúvanie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody, ak by boli OÚ spracúvané nezákonne, v prípade splnenia zákonnej povinnosti podľa právo Únie a/alebo SR, OÚ sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1.
 4. Pri zverejnených OÚ vykoná prevádzkovateľ primerané opatrenia aby informoval iných prevádzkovateľov o žiadosti DO o výmaz jej OÚ. Ustanovenia o výmaze sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
  1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
  2. na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Únie alebo SR,
  3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
  4. na účely archivácie vo verejnom záujme, vedeckého, historického výskumu, štatistické účely
  5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 5. právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR
  1. DO má právo na to obmedzenie spracúvania, ak DO napadne správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie je protizákonné a DO namieta proti vymazaniu OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, prevádzkovateľ už nepotrebuje OÚ na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, DO namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto OÚ sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom DO alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. DO, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.
 6. právo na prenosnosť OÚ podľa čl. 20 GDPR
  1. OÚ poskytnuté prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte je možné preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa  spracúvanie zakladá na súhlase alebo na plnenie zmluvy, spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami a to i priamo medzi prevádzkovateľmi, ak je to technicky možné. Uvedené nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
 7. namietanie proti spracúvaniu OÚ podľa čl. 21 GDPR
  1. DO má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu OÚ, ak je vykonávané na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ a rovnako namietať proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Pri spracúvaní na  účely priameho marketingu mä DO právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu OÚ na tento účel a už sa nesmú OÚ na tento účel spracúvať.

12.8.    Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Uvedené sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi DO a prevádzkovateľom, povolené právom Únie alebo SR, založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

12.9.    DO má v prípade udeleného súhlasu právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Do odvolania súhlasu je možné OÚ spracúvať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho poskytnutie.

12.10.  DO má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu OÚ.

12.11.  Poskytnutie súhlasu je dobrovoľnou zmluvnou požiadavkou na základe slobodného rozhodnutia DO, s prihliadnutím na určitý účel môže byť poskytnutie potrebné na uzavretie zmluvy.

12.12.  V záujme poskytovania relevantných ponúk môžu byť OÚ DO profilované a automaticky spracované za účelom poskytovania najrelevantnejších ponúk, ktoré môžu byť pre DO zaujímavé a prospešné z pohľadu vlastníctva konkrétneho vozidla, doposiaľ realizovaných objednávok a pod. DO má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania.

12.13.  Orgán pre kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu osobných údajovje Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

13. Osobitné ustanovenia

13.1.    Používanie webovej stránky predávajúceho: Kupujúci, prípadne tretia osoba, ktorá si otvorí stránku (webové sídlo) predávajúceho, je oprávnená a povinná používať stránku predávajúceho v súlade s jej účelom a zmyslom a týmito VOP, v súlade s právnymi predpismi SR, v súlade s dobrými mravmi a je povinný vyvarovať sa akéhokoľvek konania, ktoré môže obmedziť a/alebo znefunkčniť fungovanie stránky. Predovšetkým je zakázané najmä:

 1. realizovať akékoľvek zásahy do webovej stránky predávajúceho, pokúšať sa znefunkčniť ju, obmedziť prístup iným osobám,
 2. akýmkoľvek spôsobom zasahovať do práv na ochranu dobrého mena a povesti predávajúceho a/alebo tretích osôb,
 3. šíriť akýkoľvek právnym poriadkom SR zakázaný obsah,
 4. využívať stránku na rozosielanie nevyžiadaných správ (spam) a reťazových správ,
 5. zasahovať do funkčnosti stránky posielaním vírusov či iných škodlivých programov,
 6. vytvárať klamlivé a falošné profily, správy, objednávky,
 7. pokúšať sa získať prístupové údaje a preniknúť do účtov iných registrovaných subjektov,

13.2.    V prípade porušenia uvedených podmienok je možné účet a prístup určitého kupujúceho obmedziť a/alebo vymazať. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akomkoľvek podozrení zo zneužitia jeho prístupových údajov treťou osobou. V prípade odôvodnenej obavy je možné účet zablokovať a vyzvať kupujúceho k zmene jeho prihlasovacích údajov alebo overenie totožnosti konkrétneho kupujúceho.

13.3.    Prístup na stránku môže byť dočasne zo strany predávajúceho obmedzený a/alebo znemožnený za účelom technických úprav stránky a súvisiacich činností.

14. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.bellusia.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí aktívnym odklikom pri potvrdení objednávky.

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie VOP. Na uzatvorené objednávky sa však vzťahuje znenie platné v čase vykonania objednávky.
 3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.10.2020.

 

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - Stiahnuť

 

vlocka_4 vlocka_5 vlocka_6
X
Meno P. Mesto Výhra
Výhercovia 1. kola súťaže budú zverejnení po losovaní dňa 1.11.2022
X

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám návštevníkovi stránky, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame so sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi. Viac o cookies.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.bellusia.sk

Pri nákupe troch produktov získate ZĽAVU 50% na najlacnejší
Doprava ZADARMO pri objednávke nad 50 EUR
Zaujímavé vianočné SÚŤAŽE o atraktívne ceny